Home » Tài liệu hướng dẫn » Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sử dụng Giàn gieo mạ HAMCO ASM – 580

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sử dụng Giàn gieo mạ HAMCO ASM – 580

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sử dụng Giàn gieo mạ HAMCO ASM – 580 của Công ty TNHH máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội

Gian gieo ma HAMCO ASM -580