Home » CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ » Bộ – Ngành

Bộ – Ngành

HAMCO.,LTD – Máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội

Thông tư số 02/2016/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 02 năm 2016

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:    02/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 22  tháng  02  năm  2016     THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị  được hưởng chính ...

Xem tiếp »

Bộ tài chính hướng dẫn hỗ trợ vay vốn theo QĐ 68/2013/QĐ-TTg

Cập nhật: ngày 04/08/2014 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 89/2014/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi ...

Xem tiếp »

Thông tư hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg

Cập nhật: ngày 22/4/2014 Ngày 18/4/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 13/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. Theo ...

Xem tiếp »

Thông tư 08/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện quyết định 68/2013/QĐ-TTg

Cập nhật: ngày 21/03/2014 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 08/2014/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2014   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ...

Xem tiếp »

Quyết định số 2977/QĐ-BNN-CB Công bố đợt VI năm 2012

Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố đợt VI năm 2012, danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất máy móc, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch được hưởng chính sách theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg Danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất máy móc, ...

Xem tiếp »

Quyết định số 2368 /QĐ-BNN-CB Công bố đợt V năm 2012

Quyết định về việc công bố các tổ chức, cá nhân sản xuất máy móc, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch được hưởng chính sách đợt 5/2012 Quyết định về việc công bố các tổ chức, cá nhân sản xuất máy móc, thiết bị giảm tổn thất sau ...

Xem tiếp »

Quyết định số 1919 /QĐ-BNN-CB Công bố đợt IV năm 2012

Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố đợt IV năm 2012, danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất máy móc, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch được hưởng chính sách theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg Danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất máy móc, ...

Xem tiếp »

Quyết định 1685 /QĐ-BNN-CB công bố đợt III năm 2012

Quyết định công bố đợt III năm 2012, danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất máy móc, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch được hưởng chính sách theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 và Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2011 của ...

Xem tiếp »