Home » VIDEO » Video hướng dẫn kỹ thuật » Lắp ráp và điều chỉnh máy gieo hạt kết hợp bón phân HAMCO 2BYH – 4

Lắp ráp và điều chỉnh máy gieo hạt kết hợp bón phân HAMCO 2BYH – 4